Od pokusů k prvnímu číslu časopisu Junák 1913 - 1915

03.01.2015 23:11

Zakladatel skautingu A. B. Svojsík o časopise uvažoval již od počátků v roce 1912, ale konkrétní obrysy získal asi až o rok později. První písemnou zmínku nacházíme v Národních listech z 15. června 1913, kde vychází oznámení o časopise Český skaut, který má během několika dnů začít vycházet. Redaktorem má být budoucí zakladatel moravské skautské družiny Domin Pavlíček – spisovatel a redaktor. Do jaké míry šlo o aktivitu Pavlíčka či Svojsíka nevíme, ale jisté je, že časopis vycházet nezačal. 

O tři měsíce později čteme na letáku k ukázkovému táboru ve Stromovce informaci o říjnovém vycházení časopisu Junák. Pochází z pera Svojsíka a mimo jiné se dozvídáme, že Junák má být měsíčník…. Ale opět si musíme počkat. Svojsík o důvodech odkladu píše v úvodníku prvního čísla z ledna 1915: „Snažili jsme se o založení nového listu…již před rokem, avšak snaha o spojení listu se zamýšlenou novou tělocvičnou revue a o převzetí jiného listu způsobila nemilý odklad.“

Svojsík se o časopisu zmiňuje i ve svém projevu při první valné hromadě spolku Junák - český skaut 15. 6. 1914, s tím, že má být založen po prázdninách. Ale zdá se, že konečný podnět vyšel nakonec od samotných skautů: „Oddíl pana Walda (šlo o III. oddíl, pozn aut.), chce vydávati časopis. Přispívali by i hoši. Zodpovědný redaktor p. prof. Svojsík. U školních úřadů bude zakročeno, aby nebyly činěny překážky.“ píše se v zápisu ze schůze pražských vůdců 9. 11. 1914. O pár dní později se o tomto návrhu diskutuje také na výborové schůzi spolku Junák – český skaut. Usneseno bylo „by prof. Svojsík požádal p. vlád. radu Frt. Bílého, by tento vymohl svolení školních úřadů po té, aby hoši s vydávání započali.“

Svolení bylo asi rychle vyřízeno, neboť Svojsík v prosinci informuje, že „časopis vázne pouze pro potíže technické“. I tak je rychlost přípravy na tu dobu nevídaná. Za dva měsíce, přesně 15. ledna 1915, je časopis pod názvem Junák, s podtitulem orgán spolku Junák – český skaut, na světě. Číslo je vlastně dvojčíslem 1.- 2., podle tiráže je redaktorem Svojsík a jemu vypomáhá 3. oddíl pražský, redakce je u vrchního vůdce doma v Náplavní 5. Zajímavá je i kreslená hlavička na levé straně obsahující psí hlavu jako junácký symbol a na pravé straně znaky Čech, Moravy a Slezska - i když doba nebyla pro tyto symboly vhodná, navíc spolek Junák – český skaut, měl povolenu působnost pouze v Čechách.

Pokud si přečteme Svojsíkovu představu obsahu zveřejněnou v roce 1913 (viz leták výše) je nyní koncepce časopisu jiná, méně spolková a odborná, více zaměřená na skauty a skauty psaná, což zdůrazňuje i titulek „číslo sestavené z příspěvků junáků“. Právě zájem členů 3. oddílu vtiskl časopisu podobu pro mládež, která mu pak zůstane dalších sto let. Obsah tvoří hlavně zážitky a zkušenosti skautů, jejich překlady zahraničních textů, doplněné krátkými zprávami spolkovými a už v prvním čísle nacházíme čtenářskou soutěž. Pro úplnost je třeba připomenout, že s podobným konceptem začali již v roce 1914 vydávat časopis konkurenční Psohlavci, ale vyšlo pouze jedno číslo, pak vše přerušila válka.

Co se týče technických věcí, nejlépe je popisuje zápis ze schůze vůdců z 18. 1. 1915. „Jako radostnou zprávu oznamuje p. prof. Svojsík, že podařilo se vydati časopis Junák tiskem a v rozsahu větším než původně zamyšleno. Dle předložených účtů náklad na 1000 výtisků prvého dvojčísla činí 146 Kor. Fa Novák dala inzerát za poplatek 20 Kor. Usneseno, že každý hoch jest povinnen odebírati časopis, což provede se zvýšením měsíčního příspěvku o 10 hal, jež bude oddíl odevzdávati administraci. Kromě toho jest povinnen každý oddíl odebírati jedno číslo pro svou knihovnu. Schválena cena časopisu 20 hal pro veřejnost, 10 hal pro pro Junáky. Redaktorem bude p. prof. Svojsík. Budiž zahájena akce na získání inzerentů. Ceny inzertů: celá strana 24 Kor, ½ strany 12 Kor.“ Snad zbývá jen doplnit, že číslo mělo 20 stran a tisk zajistila Pražská akciová tiskárna.

Roman Šantora - Bobo